РАДИОКЛУБ "DELTA"

UR4UWS/EO0UD

С Т А Т У Т

ОБУХІВСЬКОГО РАДІОКЛУБУ “ДЕЛЬТА”

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


м. ОБУХІВ

2003 р.


РОЗДІЛ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Обухівський радіоклуб “Дельта” є добровільною не політичною громадською організацією радіоаматорів Київської області у складі Ліги радіоаматорів України (скорочено і надалі - ЛРУ), яка об’єднує за спільними інтересами аматорів, зацікавлених у галузі радіо.
1.2. Радіоклуб “Дельта” у своїй діяльності керується Статутом Ліги радіоаматорів України та цим Статутом.
1.3. Радіоклуб “Дельта” діє на засадах добровільності, рівноправності, самоврядування, законності та гласності.


РОЗДІЛ 2

ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ РАДІОКЛУБУ “ДЕЛЬТА”

2.1. Цілями радіоклубу “Дельта” є задоволення аматорської зацікавленості своїх членів в галузі радіо, сприяння розвитку їх технічної творчості, поширення міжнародних гуманітарних зв’язків та контактів, утвердження ідеалів миру та дружби між народами.
2.2. Радіоклуб “Дельта” ставить перед собою такі завдання:
- сприяння забезпеченню членів радіоклубу радіоаматорською інформацією;
- сприяння міжнародним контактам радіоаматорів за допомогою ЛРУ;
- підтримка членів радіоклубу з усіх аспектів радіоаматорської зацікавленості;
- сприяння розвитку аматорського радіозв’язку на коротких та ультракоротких хвилях, супутникового, цифрового та інших видів зв’язку, впровадженню нових видів радіозв’язку;
- сприяння державним органам України при стихійних лихах, великих аваріях та інших надзвичайних ситуаціях в ході ліквідування їх наслідків шляхом організації радіозв’язку радіоаматорськими засобами.
2.3. Для здійснення своїх статутних цілей та завдань радіоклуб “Дельта” у встановленому порядку:
- організує консультації, змагання, радіоекспедиції, “круглі столи” та інши заходи;
- взаємодіє з питань статутної діяльності з державними установами, профспілковими, молодіжними, творчими, спортивними та іншими громадськими організаціями;
- застосовує різні форми, методи та засоби інформування членів радіоклубу;
- репрезентує інтереси та захищає законні права своїх членів у державних установах та громадських організаціях за допомогою ЛРУ;
- використовує інші форми діяльності, які не суперечать статутним завданням та чинному законодавству.

РОЗДІЛ 3

ПРАВОВИЙ СТАТУС РАДІОКЛУБУ “ДЕЛЬТА”

3.1. Радіоклуб “Дельта” не є юридичною особою.
3.2. Радіоклуб “Дельта” має штамп, емблему, вимпел та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються на загальних зборах членів радіоклубу та реєструються у встановленому чинним законодавством порядку.
3.3. Радіоклуб “Дельта” є складовою частиною Ліги радіоаматорів України та має статус у відповідності до Статуту ЛРУ.


РОЗДІЛ 4

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ РАДІОКЛУБУ “ДЕЛЬТА”

4.1. Членами радіоклубу “Дельта” можуть бути громадяни України, що проживають в Київський області, незалежно від їх національності, партійності, віросповідання, які займаються або мають бажання займатися радіоаматорством, визнають Статут ЛРУ та Статут радіоклубу “Дельта”.
4.2. Громадяни України, що проживають в інших областях України, та громадяни інших держав світу незалежно від їх національності, партійності, віросповідання, які займаються або мають бажання займатися радіоаматорством, визнають Статут радіоклубу “Дельта”, можуть бути прийнятими як асоційованi члени радіоклубу “Дельта”.
4.3. Прийом в члени радіоклубу “Дельта” проводиться Радою клубу за особистою письмовою заявою заявника.
4.4. Кожному члену радіоклубу “Дельта” присвоюється індивідуальний членський номер клубу та видається відповідне посвідчення. Індивідуальний членський номер закріплюється за людиною назавжди. Він не може бути змінений або виданий інший людині та залишається унікальним в історії радіоклубу “Дельта”.
4.5. Члени радіоклубу “Дельта” мають право:
- приймати участь в діяльності радіоклубу у відповідності до своїх інтересів та можливостей;
- обирати та бути обраними до керівництва радіоклубу;
- вносити запити та пропозиції по всіх питаннях діяльності клубу і вимагати відповіді по суті поставлених питань;
- отримувати інформацію про діяльність радіоклубу “Дельта” та ЛРУ;
- вільно виходити з членів радіоклубу “Дельта” за особистою письмовою заявою;
- використовувати символіку радіоклубу “Дельта” на своїх QSL-листівках, власній апаратурі, предметах приватної власності.
4.6. Всі члени радіоклубу “Дельта” зобов’язані:
- сприяти підтриманню авторитету радіоклубу “Дельта” та ЛРУ, реалізації завдань та цілей радіоклубу “Дельта”;
- дотримуватись вимог Статуту ЛРУ та Статуту радіоклубу “Дельта”;
- дотримуватись вимог нормативних документів, що регламентують функціонування аматорського радіозв’язку, та норм радіоаматорської етики;
- виконувати доручення керівних органів радіоклубу “Дельта” та ЛРУ;
- своєчасно сплачувати щорічний членський внесок в ЛРУ. Асоційовані члени сплачують внески в своїх місцевих осередках ЛРУ, про що повідомляють керівництво радіоклубу “Дельта”.

4.7. Порушення вимог Статуту радіоклубу “Дельта”, вимог Статуту ЛРУ та інших регламентуючих документів ЛРУ тягне за собою дисциплінарну відповідальність: громадський осуд або виключення з членів радіоклубу “Дельта”.
4.8. Рішення про виключення з членів радіоклубу “Дельта” приймається Радою радіоклубу та затверджується загальними зборами (конференцією) радіоклубу “Дельта”. Повторний вступ до радіоклубу “Дельта” здійснюється на загальних підставах, але не раніше ніж через рік з моменту затвердження рішення про виключення.

РОЗДІЛ 5

СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ РАДІОКЛУБУ “ДЕЛЬТА”

5.1. Радіоклуб “Дельта” діє на демократичних засадах виборності та колегіальності її органів, їх звітності перед членами радіоклубу “Дельта”, поєднання інтересів радіоклубу “Дельта” в цілому та окремих її членів, відкритої критики.
5.2. Вищим керівним органом радіоклубу “Дельта” є загальні збори (конференція) його членів, які проводяться по мірі необхідності, але не рідше ніж два рази на рік. Норма представництва на конференцію радіоклубу “Дельта”: один делегат від п’ятьох радіоаматорів – членів клубу, але не менш ніж один делегат від кожного наявного в складі радіоклубу “Дельта” району області.
5.3. Конференція вважається такою що має повноваження, якщо в її роботі бере участь не менш ніж 2/3 від загальної кількості делегатів.
5.4. Рішення конференції радіоклубу “Дельта” з питань внесення змін та доповнень до Статуту радіоклубу “Дельта” є чинними, якщо вони прийняті більш ніж 3/4 голосів присутніх делегатів. Рішення конференції радіоклубу “Дельта” з інших питань є чинними, якщо вони прийняті більш ніж половиною присутніх делегатів.
5.5. В разі потреби Радою радіоклубу “Дельта” або за вимогою не менш ніж 1/3 від загальної кількості членів радіоклубу “Дельта” може бути скликана позачергова конференція радіоклубу “Дельта”.
5.6. Дата, місце проведення, порядок денний та регламент роботи конференції радіоклубу “Дельта” визначається Радою радіоклубу “Дельта” та доводиться до відома членів клубу не пізніше ніж за десять днів до початку роботи конференції. Інформація про роботу конференції повинна бути відкритою для всіх членів радіоклубу “Дельта”.
5.7. Конференція радіоклубу “Дельта”:
- затверджує Статут клубу і вносить зміни та доповнення до нього;
- обирає Раду клубу в складі: голова, заступник голови, члени Ради (при необхідності), терміном на два роки;
- обирає відповідального за QSL-пошту по радіоклубу “Дельта”;
- затверджує взірці печатки, штампів, вимпелів, дипломів та емблеми радіоклубу “Дельта”;
- обговорює найважливіші питання розвитку радіоаматорства та визначає перспективи діяльності радіоклубу “Дельта”;
- затверджує програму діяльності та основних заходів радіоклубу “Дельта” на відповідний період;
- визначає форми взаємовідносин з іншими організаціями;
- приймає рішення про винесення громадського осуду або виключення з членів радіоклубу “Дельта” за порушення вимог Статуту;
- розглядає інши питання, що стосуються діяльності радіоклубу “Дельта”.
5.8. В період між конференціями діяльністю радіоклубу “Дельта” керує Рада клубу.

5.9. Рада клубу:
- розподіляє обов’язки поміж членами Ради;
- призначає відповідального за проведення “круглого столу” радіоклубу “Дельта”, координує його діяльність, затверджує положення про “круглий стіл”;
- визначає шляхи реалізації рішень конференції радіоклубу “Дельта”;
- координує роботи по розробці взірців печатки, штампів, вимпелів, дипломів та емблеми радіоклубу “Дельта”;
- розробляє програму діяльності та основних заходів радіоклубу “Дельта” на відповідний період;
- залучає членів радіоклубу “Дельта” до підготовчих робіт для запровадження в життя узгоджених заходів, та напрацьовування нагальних поточних питань діяльності клубу, враховуючи їх фахову спроможність;
- контролює своєчасність сплати щорічних членських внесків в ЛРУ;
- розглядає інши питання діяльності радіоклубу.
5.10. Голова радіоклубу “Дельта”:
- представляє радіоклуб “Дельта” у взаємовідносинах з державними органами, громадськими організаціями та громадянами;
- має право підпису зобов’язань, актів та інших документів радіоклубу “Дельта” як перша особа;
- організує діяльність Ради клубу;
- скликає засідання Ради клубу, головує на них;
- забезпечує дотримання вимог чинного законодавства, виконання положень Статуту радіоклубу “Дельта” та Статуту ЛРУ, гласність в діяльності радіоклубу “Дельта” та її органів;
- готує та доповідає конференції звіт про роботу Ради клубу;
- виконує інши функції та обов’язки, пов’язані зі статусом Голови радіоклубу “Дельта”.
5.11. Заступник голови радіоклубу “Дельта”:
- виконує обов’язки голови радіоклубу “Дельта” на час його відсутності;
- має право підпису зобов’язань, актів та інших документів радіоклубу “Дельта” як перша особа;
- координує взаємовідносини з Лігою радіоаматорів України;
- складає відомість сплати членами радіоклубу “Дельта” щорічних членських внесків в ЛРУ та звітує по цьому питанню перед виконкомом ЛРУ та конференцією радіоклубу “Дельта”;
- веде облік членів радіоклубу “Дельта”;
- виконує інши функції, обов’язки та доручення за погодженням з головою радіоклубу “Дельта”.


РОЗДІЛ 6

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДІОКЛУБУ “ДЕЛЬТА”


6.1. Припинення діяльності радіоклубу “Дельта” може бути здійснено шляхом його реорганізації або ліквідації.
6.2. Реорганізація радіоклубу “Дельта” здійснюється відповідно до його Статуту.
6.3. Ліквідація радіоклубу “Дельта” здійснюється за рішенням конференції радіоклубу “Дельта” або за рішенням суду.

 

73! 88!

RK-DELAT-emblema

Flag Counter

 forum-odessa

BCRC logo

KDXCC