РАДИОКЛУБ "DELTA"

UR4UWS/EO0UD

архивный документ

"ЗАТВЕРДЖЕHО"
Затверджено рiшенням Виконкому ЛРУ
(Протокол засiдання вiд 14.03.2003 р.)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМIТЕТИ ТА КОМIСIЇ ЛIГИ РАДIОАМАТОРIВ УКРАЛНИ

1. Загальнi положення

1.1 Комiтети, Комiсiї та колегiї ЛРУ (далi - Комiтети) створюютьсяя з цiллю здiйснення практичної роботи по развитку рiзних видiв радiоаматорської дiяльностi та радiоспорту у вiдповiдностi з Статутом ЛРУ та цим Положенням.
На правах Комiтету, згiдно рiшення Конференцiї ЛРУ, можуть працювати й її колективнi члени.

1.2 Комiтети створюються за рiзними напрямами дiяльностi, у т.ч.:

 • радiозв'язок на коротких хвилях (КХ-комiтет - HF-commettee);
 • радiозв'язок на ультракоротких хвилях (УКХ-комiтет - VHF--commettee);
 • дипломна (Дипломний комiтет - Award-commettee).
 • спортивна радiопеленгацiя (Комiтет по СРП - ARDF-commettee)
 • швидкiстна радiотелеграфiя (Комiтет по СРТ);
 • аварiйний зв'язок (Комiтет по РАС - ARES-commettee);
 • комп'ютерна технiка (Цифровой комiтет - Digital-commettee));
 • робота з молоддю (Комiтет по роботi з молоддю);
 • робота з ветеранами та iнвалiдами (Комiтет по роботi з ветеранами та iнвалiдами);
 • суддiвство змагань (Колегiя суддiв по радiоспорту);
 • редакцiйно-видавнича дiяльнiсть, iнформацiя та пропаганда (ЗМI);
 • правова дiяльнiсть;
 • економiчна дiяльнiсть.

При Комiтетах, рiшенням їх членiв, можуть бути створенi внутрiшнi постiйнi та тимчасовi Комiсiї (наприклад: супутниковий зв'язок, конструювання, радiоспостерiгачiв та iн.).
Комiтети не є юридичними особами та вирiшують питання, що стосуються напрямкiв їх дiяльностi в країнi та за кордоном в межах своєї компетенцiї.

2. Порядок створення та склад комiтетiв

2.1 Конференцiя ЛРУ обирає голову Комiтету, якому доручається сформувати його склад. До складу Комiтету входять голова, секретар та 3-7 членiв комiтету. Склад Комiтету формується строком на два роки з найбiльш досвiдчених та пiдготовлених радiоаматорiв й спортсменiв та має бути сформований не пiзднiше, як через мiсяць пiсля проведення Конференцiї.

2.2 У випадку необхiдностi переобрання голови Комiтету або замiщення вакантної виборної посади рiшення приймає Рада ЛРУ. Строк повноважень новообраного голови Комiтету до наступної конференцiї.

3. Предмет дiяльностi комiтетiв.

3.1 Комiтети органiзовують виконання рiшень Конференцiї, Ради та Виконкому ЛРУ. Дiяльнiсть комiтетiв координує Вiце-президент ЛРУ.
У своєй роботi Комiтети взаємодiють з ЦСТРК ТСОУ (згiдно Договору мiж ЛРУ та ТСОУ).

3.2 Засiдання Комiтету проводяться по мiрi необхiдностi, регулярнiсть та форма їх проведення визначається самостiйно. Позачерговi засiдання проводяться за вимогою бiльш як одної третьої членiв Комiтету. Засiдання вважаються дiйсними при умовi участi в них бiльше нiж половини вiд загальної кiлькостi членiв Комiтету. Рiшення приймаються вiдкритим голосуванням простою бiльшiстю голосiв членiв Комiтету, що присутнi на засiданнi. Допускається прийняття рiшень в порядку опитування, шляхом переписки та обговорення в ефiрi.

3.3 Комiтети за своїми напрямками дiяльностi розробляють та затверджують:

 • Положення та програми змагань, що проводить ЛРУ;
 • Проекти нормативiв спортивної класифiкацiї;
 • Правила, Iнструкцiї, Положення та iншi нормативнi документи;
 • Проекти календарних планiв спортивних та iнших радiоаматорських заходiв;
 • Положення про збiрнi команди краПни, членiв та кандидатiв в члени збiрної команди, принципи їх вiдбору, тренерiв та суддiв;
 • Положення про рейтинг радiоспортсменiв та радiоаматорiв.

3.4 Календарнi плани спортивних заходiв затверджуються пiсля їх узгодження з календарними планами по iншим видам радiоспорту. Положення i Програми спортивних та iнших радiоаматорських заходiв затверджуються пiсля узгодження з фiнансуючими органiзацiями.

3.5 Комiтети приймають участь в органiзацiї й проведеннi регiональних, нацiональних та мiжнародних змагань, учбово-тренувальних зборiв, виставок, конференцiй та фестивалiв радiоаматорiв.

Комiтети:

 • розглядають та аналiзують пiдсумки виступу збiрних команд у мiжнародних змаганнях;
 • визначають та затверджують десятки сильнiших спортсменiв та радiоаматорiв за пiдсумками року, дисквалiфiковують й заохочуть радiоспортсменiв, суддiв, тренерiв;
 • cприяють оформленню документiв на присвоєння спортивних звань та суддiвських категорiй;
 • приймають рiшення, з подальшим затвердженням Виконкомом ЛРУ, за складом збiрних команд краПни (з врахуванням представлень тренерiв) та їх тренерiв для участi в мiжнародних змаганнях;
 • ведуть роботу по пропагандi в засобах масової iнформацiї; вивчають, узагальнюють та розповсюджують досвiд радiоаматорiв та радiоспортсменiв в країнi й за кордоном;
 • беруть участь в мiжнародних радiоаматорських та спортивних програмах, засiданнях Робочої групи IARU, ведуть перспективне планування розвитку напрямкiв своїх видiв дiяльностi на основi передових методiв та iз застосуванням сучасних технiчних рiшень.

4. Голова Комiтету: 

(обирається на конференцiє ЛРУ та входить до складу її Ради)

 • керує дiяльнiстю Комiтету;
 • проводить засiдання Комiтету та пiдписує рiшення, що приймає Комiтет;
 • представляє Комiтет на всiх рiвнях радiоаматорської дiяльностi;
 • iнформує Виконком про роботу Комiтету;
 • не менше одного разу на рiк пiдводить пiдсумки щодо виконаної Комiтетом роботи на разширеному засiданнi Комiтету.

5. Секретар комiтету:

 • веде протоколи засiдань Комiтету, оформлює документи та забезпечує їх збереження, веде дiловодство Комiтету;
 • iнформує радiоаматорiв та радiоспортсменiв щодо планiв роботи Комiтету, його виконанню та рiшеннях, що прийнятi.

6. Комiсiї комiтетiв.

Члени Комiтету обирають голову Комiсiї, якому доручається її формування. Для комiсiй, що дiють постiйно, строки їх повноважень та засади дiяльностi аналогiчнi iснуючим для Комiтетiв (Комiсiй) ЛРУ. У випадку необхiдностi Комiтет може прийняти окреме Положення про комiсiю. Голова Комiсiї звiтується перед Комiтетом щодо її роботи.

RK-DELAT-emblema

Flag Counter

 forum-odessa

BCRC logo

KDXCC