Пропоную на розгляд конференції версію проекту статуту ГС НФРС-ЛРУ.

В запропоновану версію включені (частково чи в повному обсязі) доповнення, редакційні правки, побажання які були отримані після оприлюднення попередньої (14 листопада) версії статуту.

Запропонована версія не є кінцевою. Вона не призначена для регістрації та використання.

Пропонований текст містить в собі статті (відомості) які є обов’язковими згідно з статтею 11 Закону України про громадські об’єднання.

Текст буде доповненено розділом «Терміни та поняття».

В цей текст будуть внесені зміни та доповнення згідно з рішенням Конференції та редакційні правки (в тому числі виправлені стилістичні, орфографічні та граматичні помилки) для приведення у відповідність з «Порядком подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України …».

Розділ 1.

1.1. Офіційною назвою спілки є:

українською мовою - Громадська спілка «Національна Федерація Радіо Спорту - Ліга радіоаматорів України»

англійською мовою - non – governmental union All – Ukrainian Amateur Radio League and federation of radiosport"

(не уверен в правильности перевода – поправляйте!)

скорочена назва:

українською мовою - "Ліга радіоматорів України" або "ЛРУ"

російською мовою – «Лига радиолюбителей Украины» або «ЛРУ» (треба російською?)

англійською мовою - "Ukrainian Amateur Radio League" or “UARL “

1.1(а) Громадська спілка «Національна Федерація Радіо Спорту - Ліга радіоаматорів України» (далі – ЛРУ) є добровільною, всеукраїнською громадською організацією радіоаматорів України, яка об’єднує за спільними інтересами аматорів радіозв’язку, радіо спортсменів та осіб зацікавлених в розвитку та популяризації радіоаматорства та радіо спорту в Україні.

1.2. Діяльність ЛРУ поширюється на всю територію України. У відносинах з зарубіжними радіоаматорськими, в тому числі спортивними, організаціями ЛРУ виступає як Національне об’єднання радіоаматорів України.

Структурні утворення ЛРУ, що культивують різні види радіоспорту, об’єднані в окремому підрозділі і мають статус Федерації радіо спорту України.

1.4. ЛРУ діє на засадах добровільності, самоврядування, рівності перед законом; прозорості, відкритості, публічності, вільного вибору території діяльності, та відсутності майнового інтересу своїх членів (учасників).

1.5. ЛРУ має печатку, штампи, емблему та інші атрибути, зразки яких затверджуються та реєструються у встановленому порядку.

1.6. Юридична адреса ЛРУ: ………

Розділ 2. Мета (цілі) та напрями діяльності.

2.1. Метою діяльності ЛРУ є добровільне об’єднання громадян України задля захисту та задоволення, їх спільних інтересів у сфері аматорського радіо та радіо спорту.

2.1.1. Представлення інтересів та захист законних прав своїх членів на міжнародному рівні, участі в роботі міжнародних органiзацiй, діяльність яких не суперечать меті дiяльностi ЛРУ;

2.1.2.Координація спільної діяльності об'єднань радiоаматорiв - членів ЛРУ – юридичних осіб приватного права (регіональні об’єднання радіоаматорів, радіоклуби, тощо);

2.1.3.Поширення на теренах України та у світі інформації про свою діяльність, тим самим пропагуючи мету цієї діяльності ;

2.1.4.Забезпечує правову підтримку членів організації, як суб’єктів Служби аматорського радіозв’язку України, у взаємодії з контролюючими органами з питань, що стосуються сфери регламентування аматорського радіозв’язку, планів використання радіочастотного ресурсу, особливостей розміщення радіоаматорських антен, норм електромагнітного випромінювання, сертифікації побутового електронного обладнання, тощо;

2.2. Виконує завдання щодо участі у роботі консультативних, дорадчих органів, та розробці нормативно-правових актів державних органів і органів місцевого самоврядування, що стосуються сфери регламентування аматорського радіозв’язку, планів використання радіочастотного ресурсу, особливостей розміщення радіоаматорських антен, норм електромагнітного випромінювання, сертифікації побутового електронного обладнання, тощо;

2.2.1.Проводить загальноукраїнські та міжнародні змагання з радіоаматорських видів радіоспорту (короткохвильового, ультракороткохвильового радіозв’язку, швидкісної радiотелеграфiї, спортивної радiопеленгацiї, багатоборства радистів та спортивного радiоорiєнтування), в тому числі за програмами Мiжнародного Союзу радiоаматорiв (IARU);

2.2.2. ГС НФРС -ЛРУ, через утворені нею спортивні структурні підрозділи радіо спорту, забезпечує:

- інтереси своїх членів у сфері спорту, в тому числі сприяння захисту їх соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних та інших інтересів;

- сприяння розвитку радіоспорту шляхом участі у розробленні та виконанні відповідних програм;

- залучення різних груп населення до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

- сприяння підготовці спортсменів національних збірних команд та забезпечення їх участі в офіційних міжнародних спортивних змаганнях;

- організацію та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів;

- приймає участь у здійсненні кадрового забезпечення розвитку радіоспорту;

- сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури і спорту;

2.2.3.Здійснює популяризацію наукових і технічних знань в області радіотехніки, електроніки і радіоаматорства шляхом організаційно-інформаційної підтримки гуртків учнівської молоді, молодіжних колективних радіостанцій та спортивних радіоклубів;

2.2.4. Надає інформаційну та бюджетну підтримку об’єднанням радіоаматорів в проведенні регіональних заходів, направлених на популяризацію радіоаматорства (регіональні змагання, дні активності, експедиції, дипломінг, (симпозіуми, конференції, хамфести, конкурси, ярмарки, „круглi столи", тощо);

2.2.5. Сприяє державним органам, у т.ч. МЧС України при боротьбі із стихійними лихами та іншими надзвичайними ситуаціями шляхом органiзацiї аварійного радіозв’язку, в тому числі i з використанням радіоаматорських засобів;

2.2.6. ЛРУ може створювати спеціальні фонди, Спілки, юридичні бюро, навчально-методичні і консультаційні пункти, а також підприємства і організації, необхідні для виконання статутних завдань, оздоровчі та соціально-культурні заклади, мати у власності приміщення, споруди, засоби транспорту і зв'язку та інше майно.

Господарським підприємствам, закладам та організаціям Спілки в установленому законом порядку надається статус юридичної особи і вони діють відповідно до чинного законодавства;

2.2.7.В установленому законом порядку засновувати видавництва; видавати газети, журнали, науково-популярну, довідкову та іншу літературу;

2.2.8. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси членів Спілки у державних органах і громадських організаціях;

2.2.9. Одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх статутних завдань;

2.2.10. Створювати третейські суди;

2.2.11. Розвивати міжнародні зв'язки, обмін професійним досвідом, співробітництво з різними міжнародними організаціями, всебічно сприяти імплементації міжнародних норм і стандартів радіоаматорської діяльності;

2.2.12. Підтримувати зв'язки та здійснювати обмін делегаціями з організаціями зарубіжних країн, бути членом міжнародних організацій, здійснювати іншу міжнародну діяльність в межах завдань, визначених цим Статутом.

Раздел 3 Порядок набуття та припинення членства ЛРУ, права та обовязки її членів.

3.1. Членами ЛРУ можуть бути:

- юридичні особи приватного права, в тому числі громадські об’єднання радіоаматорів зі статусом юридичної особи (далі – регіональні організації радіоаматорів.)

- фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними (індивідуальні члени);

3.2. Членство в ЛРУ для регіональних організацій радіоаматорів набувається на підставі рішення їх вищого керівного органу та заяви уповноваженої особи. Рішення про надання такого членства приймається керівним органом ЛРУ. Стосунки регіональних організацій з ГС НФРС-ЛРУ регулюються Договором про спільну діяльність.

3.3. Членство в ГС НФРС-ЛРУ для фізичних осіб (індивідуальне членство) набувається за їх власною письмовою заявою. Рішення про надання такого членства приймається уповноваженими керівними органами ЛРУ.

3.4. Індивідуальні члени ЛРУ стоять на облiку, отримують членський квиток та сплачують щорiчний членський внесок шляхом зарахування коштів на рахунок спілки або через будь яку регіональну органiзацiю радiоаматорiв, що має Договірні відносини з НФРС-ЛРУ. Ветерани Великої Вiтчизняної вiйни, iнвалiди першої i другої групп, школярi та студенти вiд сплати щорiчного членського внеску звiльняються.

3.5. Члени ЛРУ (фізичні та юридичної особи) мають право:

- приймати участь в дiяльностi ЛРУ вiдповiдно до своїх iнтересiв та можливостей;

- користуватись майном та послугами ЛРУ;

- вносити пропозицiї по всiх питаннях дiяльностi ЛРУ;

- об'єднуватись в рамках ЛРУ за iнтересами в клуби, секцiї, тощо;

- обирати до керівніх органів ЛРУ

- вимагати вiдповiдi по сутi з питань, що відносяться до сфери діяльності ЛРУ;

- отримувати iнформацiю про дiяльнiсть ЛРУ;

- вiльно виходити з ЛРУ за особистою письмовою заявою (заявою уповноваженої особи);

- використовувати символiку ЛРУ.

Члени ЛРУ (фізичні особи) крім того мають право:

- бути обраним до керiвних органiв ЛРУ;

3.7. Всі члени ЛРУ зобов'язанi:

- сприяти пiдтриманню авторитету, реалiзацiї завдань та цiлей ЛРУ;

- дотримуватись вимог Статуту ЛРУ та діючого законодавства України ;

- дотримуватись вимог нормативних документiв, що регламентують роботу операторiв станцiй Служби аматорського радiозв'язку, та норм радiоаматорської етики;

- виконувати доручення керiвних органiв ЛРУ;

- своєчасно сплачувати щорiчний членський внесок.

3.8. Порушення вимог Статуту ЛРУ та iнших регламентуючих документiв тягне за собою дисциплiнарну вiдповiдальнiсть члена ЛРУ: призупинення або припинення членства. (Порядок дисциплінарної відповідальності членів ЛРУ встановлюється окремим рішенням уповноваженого керівного органу ЛРУ.)

3.9. Рiшення про припинення членства в ЛРУ приймається вищим керівним органом ЛРУ на підставі подання уповноваженого керівного органу ЛРУ, або регіональної організації радіоаматорів. Повторний вступ до ЛРУ здiйснюється на загальних пiдставах, але не ранiше нiж через рiк з моменту прийняття рiшення про виключення.

Особа що протягом двох років поспіль, порушує термін сплати членських внесків визнається такою що втратила членство і втрачає право на поновлення членства в організації.

3.10. ЛРУ здійснює ведення електронного реєстра своїх членів (реєстратор). Порядок ведення та використання електронного реєстру визначається «Регламентом формування, ведення та використання реєстру членів ЛРУ».

Розділ 4. Керівні органи ЛРУ, їх повноваження, порядок формування та зміни складу

4.1. Вищим керівним органом ЛРУ є конференція уповноважених представників (делегатів конференції) членів ЛРУ.

Конференція має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності ЛРУ. До виключних повноважень конференції, як вищого керівного органу ЛРУ, відноситься:

- визначення організаційної структури, компетенції, порядку формування та припинення повноважень керівних органів управління ЛРУ;

- визначення найважливіших питань розвитку радіоаматорства та радіоспорту в Українi та прийняття програм дiяльностi ЛРУ на період між конференціями;

- затвердження Статуту i внесення змiн та доповнень до нього;

- обрання президента ЛРУ з терміном повноважень два роки;

- обрання, за поданням президента ЛРУ:

віце-президента, секретаря Виконкому, голів комiтетiв, голову колегії суддів, членів бюджетної та ревiзiйної комісії, керівника офiцiйного друкованого органу,керівника QSL-бюро з терміном повноваженьдва роки;

- прийняття рішення про створення виконавчої дирекції;

- обговорення та затвердження програм ізвітів президента, звіту ревiзiйної комiсiї;

- затвердження, за поданням виконкому, проекту бюджету ЛРУ на наступний рік (виконання бюджету здійснюється в пропорційних частинах по відношенню отриманих до 15 березня поточного року членських внесків);

- регулювання взаємовідносин між членами ЛРУ;

- визначення форм взаємовiдносин з iншими органiзацiями;

- затвердження рішень уповноваженого керівного органу про створення та ліквідацію відокремлених підрозділів у порядку, передбаченому Законом України «Про громадські об’єднання»;

- визначає порядок реалiзаціїправа власностi на майно та кошти ЛРУ;

- визначає розміри вступних та членських внесків;

- розглядає iншi питання, що стосуються дiяльностi ЛРУ.

- Рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів присутніх членів

Норма представництва на чергову конференцію встановлюється регламентом що приймається конференцією ГС НФРС-ЛРУ. Формування складу конференції відбувається на засадах рівноправного делегування представників членів ЛРУ.

4.2. В перiод мiж конференціями роботою ЛРУ керує Виконавчий комiтет (далі – Виконком ЛРУ), до складу якого входять: президент ЛРУ, вiце-президенти, секретар Виконавчого комітету, голова ревiзiйної комісії.

Виконком ЛРУ:

- взаємодіє з державними структурами у частині супроводу підготовки нормативної документації та Законів України;

- розпоряджається майном (без права відчудження) та коштами ЛРУ;

- готує проведення звітно-виборної та позачергових конференцій, визначає дату, мiсце їх проведення, порядок денний та регламент роботи;

- здiйснює роботу по реалiзацiї рiшень конференції ЛРУ та програм діяльності організації;

- приймає участь та затверджує, за поданням виконкому, проект бюджету ЛРУ на наступний рік після звітно-виборної конференції (виконання бюджету здійснюється в пропорційних частинах по відношенню отриманих до 15 березня планового року членських внесків);

- приймає рішенння про створення та ліквідацію відокремлених підрозділів;

- здiйснює контроль за дiяльнiстю створених ЛРУ відокремлених підрозділів та створених нею або за її участю юридичних осіб;

- розвиває мiжнародну спiвпрацю з радiоаматорських питань;

- здiйснює координацiю дiяльностi регiональних органiзацiй радiоаматорiв;

- забезпечує ефективнуправову пiдтримку радiоаматорiв;

- затверджує положення про повноваження віце-президентів, секретаря Виконавчого комітету, комітетів, колегії суддів, ревізійної комісії, офіційного друкованого органу, QSL-бюро, та інших;

- в разі потреби, призначае виконавчого директора ЛРУ та затверджує склад Виконавчої дирекції ЛРУ, якщо рішення про створення Виконавчої дирекції буде прийнято Конференцією.

- вирiшує iншi питання діяльності ЛРУ згiдно iз Статутом ЛРУ в межах своєї компетенцiї.

Формування складу Виконкому відбувається на звітно-виборчій конференції за поданням президента ЛРУ.

В разi необхiдностi ротації членів Виконкому ГС НФРС-ЛРУ між конференціями, або замiщення вакантної виборної посади, якщо кількість членів Виконкому, що підлягають ротації не перевищує 2/3складу Виконкому, рiшення з цього приводу може прийняти Президент ЛРУ з подальшим затвердженням цього рішення не менше як 2/3 голосiв присутнiх на засiданнi членiв Виконкому.

Термiн повноважень новообраного члена Виконкому - до наступної конференції ЛРУ.

4.3. Президент ЛРУ:

- представляє ЛРУ, як уповноважена особа, у взаємовiдносинах з державними органами, громадськими, мiжнародними громадськими (неурядовими) органiзацiями та громадянами;

- має право пiдпису зобов'язань, актiв, фiнансових та iнших документiв ЛРУ як перша особа;

- органiзовує дiяльнiсть Виконкому ЛРУ та приймає рішення про ротацію членів Виконкому;

- скликає засiдання Виконкому ЛРУ, головує на них;

- призначає керівників створених ЛРУ відокремлених і інших підрозділів;

- забезпечує дотримання вимог чинного законодавства, виконання положень Статуту ЛРУ, гласнiсть дiяльностi ЛРУ та її органiв;

- готує та доповiдає конференцiї звiт про роботу ВиконкомуЛРУ;

- виконує iншi функцiї та обов'язки, пов'язанi iз статусом Президента ЛРУ.

Президент ЛРУ обирається виключно звітно-виборною конференцією ЛРУ. При неможливості виконання ним своїх обов’язків на час між конференціями права та обов’язки Президента переходять до віце-президента.

4.4. Вiце-президент ЛРУ:

- виконує обов'язки президента ЛРУ на час його вiдсутностi, в тому числі як уповноваженої особи;

- координує дiяльнiсть регiнальних органiзацiй радiоаматорiв та відокремлених підрозділів;

- виконує iншi функцiї, обов'язки та доручення за погодженням з президентом ЛРУ.

Віце-президент ЛРУ обирається за поданням Президента звітно-виборною конференцією ЛРУ. При неможливості виконання ним своїх обов’язків на час між конференціями права та обов’язки віце-президента за поданням президента покладаються на одного з членів виконкому.

4.5. Посади: президента ЛРУ, вiце-президентів, керівника QSL-бюро, бухгалтера з обліку та звітності, можуть бути штатними (при наявності відповідних коштів в бюджеті організації) або суміщатись на громадських засадах. Обов'язки секретаря Виконкому ЛРУ, можуть виконуватися керівником QSL-бюро.

4.6. Положення про повноваження вiце-президента, секретаря Виконавчого комітету, комітетів, колегії суддів, бухгалтерського обліку та звітності ревiзiйної комісії, офiцiйного друкованого органу, QSL-бюро розробляється їх головами (керівниками) та затверджується на засіданні Виконкому ЛРУ. Положення про повноваження зазначених осіб та комітетів розміщуються в офiцiйному друкованого виданні ЛРУ та офіційному сайті ЛРУ.

Розділ 5. Періодичність засідань і процедура прийняття рішень керівними органами ЛРУ

5.1. Звітно-виборча конференція ЛРУ скликається один раз на два роки.

В разі потреби, позачергова конференція скликається, за рішенням виконкому ЛРУ, або за вимогою не менше 1/5 частини членів ЛРУ.

5.2. Кожна регіональна організація радіоаматорів (член ЛРУ) голосує на конференції кількістю голосів, яка визначається наступним чином: кількість членів ЛРУ, які зареєстровані в цій організації і сплатили внески в ЛРУ, ділиться на квоту, встановлену попередньою конференцією ЛРУ з похибкою округлення +/- 50%.

(Приклад 1. Якщо організація має в своєму складі 160 членів ЛРУ, а квота на одного делегата складає 50 осіб похибка +20% ), то: 160/50 = 3. Отже така організація має три голоси при голосуванні на конференції.

Приклад 2. Якщо організація має в своєму складі 140 членів ЛРУ, а квота на одного делегата складає 50 осіб (похибка - 20%), то: 140/50 = 3. Отже ця організація теж має три голоси при голосуванні на конференції.

Приклад 3. Якщо організація має в своєму складі 123 члена ЛРУ, а квота на одного делегата складає 50 осіб (похибка + 46%), то: 123/50 = 2. Отже така організація має два голоси при голосуванні на конференції.

Наведені вище приклади не включаються в текст Статуту.)

Кожна юридична особа при набутті членства в ЛРУ отримує 1 (один) вирішальний голос на Конференції та розширеному Виконкомі ЛРУ, не залежно від кількості зареєстрованих в її складі членів ЛРУ – фізичних осіб.

.5.3. Малочисельні організації - члени ЛРУ та фізичні особи, які сплачують членські внески в ЛРУ безпосередньо, але чисельність яких не перевищує 50 осіб, можуть об’єднуватись для делегування свого представника з правом вирішального голосу на конференцію ГС НФРС-ЛРУ, згідно нормі представництва. Кожна регіональна організація яка нараховує менше 50 осіб і не обєдналася для обрання делегатів може надсилати свого представника з правом дорадчого голосу.

5.4. Порядок проведення конференції визначається Виконкомом, погоджується з Президентом і доводиться до вiдома членiв ГС НФРС-ЛРУ не пiзнiше нiж за мiсяць до початку роботи конференцiї, шляхом персонального повідомлення через офіційні засоби інформації ЛРУ, та розміщення на офіційному сайті організації. Iнформацiя про роботу конференцiї повинна бути вiдкритою для всiх членiв .

5.5. Конференція вважається правомочною, якщо в її роботі бере участь 50% + один делегат, які представляють більшість регіональних організацій та відокремлених підрозділів ЛРУ, а її рішення правомочним, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх делегатів.

Для проведення конференції обирається головуючий, секретар та мандатна комісія. Робота мандатної комісії полягає у перевірці легітимності мандатів делегатів, видачі посвідчень делегатів та підрахунку голосів.

Усі рішення конференції приймається відкритим голосуванням та закріплюються у вигляді „Протоколу конференції”, який підписується Президентом ГС ФРС-ЛРУ та секретарем конференції.

5.6. Засiдання Виконкому ЛРУ проводяться по мiрi необхiдностi, але не рiдше одного разу на місяць .У якості технічного засобу проведення таких засідань може використовується Інтернет (Скайп) чи інші оперативні засоби зв’язку.

5.7. Рішення Виконкому приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні. Засідання вважається правомочним при участі у ньому не менш як 2/3 членів Виконкому. Протоколи виконкому готуються до оприлюднення секретарем Виконкому та підписуються Президентом ЛРУ (при його відсутності – віце- президентом) і секретарем Виконкому.

5.8. В разi необхідності, за рiшенням Виконкому ЛРУ, може бути проведене письмове (заочне по поштi) або голосування в електронній формі. Порядок (регламент) електронного голосування розробляється та затверджуеться Виконкомом та черговою Конференціею ЛРУ.

5.8.1. По питаннях, що належать виключно до компетенцiї конференцiї ЛРУ, письмове голосування може проводитися серед делегатiв останньої конференції (чиї повноваження були пiдтвердженi мандатною комiсiєю) в паперовій формі.

5.8.2. По питаннях, що належать виключно до компетенцiї конференцiї ЛРУ, в голосуванні яке проводиться в електронній формі приймає участь кожен дійсний член ЛРУ, що на момент проведення конференції, сплатив членські внески за поточний рік та отримав свій індивідуальний номер.

5.8.3. Голосування в електронній формі проводиться на офіційному сайті ЛРУ.

5.8.4. Реєстрація дійсних членів ЛРУ на WEB-сайті ЛРУ проводиться автоматично після внесення індивідуального номеру у відповідну реєстаційну таблицю (Реєстр членів ЛРУ).

5.9. Висунення кандидатів в президенти та віце-президенти, голів комітетів та комісій що складають Виконком, є виключним правом зареєстрованих громадських обєднань і оприлюднення їх передвиборчих програм проводиться в електронній формі на офіційному WEB-сайті ЛРУ.

5.10. Рішення Президента ЛРУ приймаються в ході поточної роботи, оформляються у вигляді його розпоряджень та доводяться до відома членів Виконкому, членів ЛРУ, відокремлених підрозділів, тощо, безпосередньо, або через засоби масової інформації.

Розділ 6. Порядок звітування керівних органів ЛРУ перед його членами

6.1. Президент ЛРУ та члени Виконкому зобов’язанні щорічно звітувати перед членами організації у частині покладених на них посадових повноважень та реалізації програми діяльності. В період між конференціями звітують на розширеному засіданні Виконкому, на яке запрошуються керівники усіх регіональних організацій радіоаматорів членів ЛРУ, та керівники відокремлених підрозділів.

6.2. Звіти по виконанню програми діяльності ЛРУ в цілому, та планів роботи окремих комітетів оприлюднюються на офіційному сайті організації та в засобах інформації протягом двох тижнів з дати їх озвучування.

За місяць до початку роботи Конференції матеріали що до роботи Конференції: порядок денний, звіт президента (конспективно), звіт ревізійної комісії та інші матеріали, що до яких має проводитися голосування, розміщуються на сайті ЛРУ.

Виконком, за тиждень до засідання, зобовязаний письмово інформувати регіональні відділення та оприлюднити порядок денний засідання. У двотижневий строк розмістити на сайті ЛРУ протокол засідання Виконкому.

6.3 Президент, виконком ГС НФРС-ЛРУ зобов’язані, надавати відповіді на скарги, запити та звернення членів ЛРУ у відповідності до Закону України « Про звернення громадян».

Розділ 7. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів ЛРУ, та розгляду скарг.

7.1. Рішення, дії чи бездіяльність Президента, або окремих членів Виконкому ЛРУ можуть бути оскаржені членами організації до ревізійної комісії, чи у судовому порядку.

7.2. Не допускається надавати відповідь не по суті скарги. При наявності таких порушень розгляд скарги може виноситись заявником на розгляд ревізійної комісії з вимогою застосування до порушника відповідних засобів впливу, включаючи звільнення з займаної посади.

7.3. Ревізійна комісія, при необхідності, може запрошувати для консультації фахівців з питань що розглядаються для прийняття рішення по суті.

Розділ 8 Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна.

ЛРУ несе вiдповiдальнiсть по своїх зобов'язаннях всiм своїм майном.

ЛРУ не несе нiякої вiдповiдальностi по будь-яких зобов'язаннях інших громадських органiзацiй, з якими співпрацює на договірних засадах.

ЛРУ не несе нiякої вiдповiдальностi по будь-яких зобов'язаннях створених нею або за її участю юридичних осіб.

ЛРУ не несе нiякої вiдповiдальностi по зобов'язаннях держави, рiвно як i держава не несе нiякої вiдповiдальностi по зобов'язаннях ЛРУ.

Члени ЛРУ не несуть відповідальності по будь-яких зобов'язаннях ЛРУ.

8.1. ЛРУ для виконання своєї статутної мети має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, на підставах, не заборонених чиним законодавством України.

8.2. Право власності ЛРУ реалізовує Конференція в порядку, передбаченому законом та цим статутом. Окремі функції щодо управління майном, за рішенням Конференції, покладаються на створений нею відповідно до цього Статуту керівні органи, Виконавчий комітет, відповідно до положень про їх діяльність.

8.3. Кошти та інше майно ЛРУ використовуються у вiдповiдностi до чинного законодавства на: реалізацію напрямків діяльності передбачених розділом 2 цього Статуту сплати членських внесків до IARU, а також на органiзацiйно-господарськi потреби, в тому числі на утримання штатного персоналу, офісно-господарських приміщень, сплату обов’язкових податків і зборів, витрат на аматорську пошту, тощо.

8.4. Бюджет організації затверджується щорічно на основі поданих пропозицій. Не пізніше як за місяць до дати затвердження виконавчий комітет формує проект бюджету і виносить його на обговорення членами спілки через засоби масової інформації.

8.5. Розміри вступного та річного членських внесків встановлюються Конференцією. Від сплати щорічного членського внеску звільняються ветерани Великої вітчизняної війни, інваліди першої i другої груп. Громадяни віком до 18 років (учнівська молодь, в тому числі студенти). А також радіоаматори віком понад 70 років сплачують 50% встановленого внеску.

8.6. Агентами по збиранню членських внесків від фізичних осіб МОЖУТЬ виступати, за дорученням ГС ФРС-ЛРУ: члени громадської спілки, що мають статус юридичної особи та відокремлені підрозділи, створені рішенням вищого органу управління.

8.7. Члени ЛРУ – фізичні особи можуть сплачувати членські внески безпосередньо на розрахунковий рахунок ЛРУ поштовим чи електронним переказом, або готівкою в бухгалтерію ЛРУ.

8.8. Зібрані щорічні членські внески повинні надійти в ЛРУ не пiзнiше 15 березня звітного року.

8.9. З 25-го березня ЛРУ призупиняє надання послуг тим своїм членам, від яких вчасно не надійшов членський внесок та переводить їх в категорію неактивних членів ЛРУ.

8.10. ЛРУ надає у встановленому порядку відповідним державним органам, визначену чинним законодавством звітність та іншу інформацію.

8.11. ЛРУ та створені нею юридичні особи зобов'язані вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах державної податкової служби та сплачувати до бюджету обов'язкові платежі відповідно до закону.

Розділ 9. Порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів ЛРУ.

9.1. Відокремлені підрозділи ЛРУ створюються для вирішення питань поточної діяльності організації у більшості адмістративно-територіальних одиниць України (згідно Статті 19 п.1 Закону України «Про громадські об’єднання»). В першу чергу відокремлені підрозділи ЛРУ створюються при:

а) відсутності у регіоні (області, місті загальнодержавного підпорядкування) зареєстрованої регіональної організації радіоаматорів;

б) у випадку наявності у регіоні двох, або більшої кількості зареєстрованих регіональних організацій радіоаматорів (членів ЛРУ), котрі не можуть визначитися у питаннях призначення уповноваженої організації, яка візьме на себе забезпечення функціонування спільного QSL-бюро, участі у організації роботи КТК, взаємодії з органами місцевого самоврядування, тощо.

9.2. Рішення про створення та ліквідацію відокремлених підрозділів ЛРУ приймається Виконкомом за поданням президента.

9.3. Президент ЛРУ призначає керівників відокремлених підрозділів ЛРУ. Керівник відокремленого підрозділу створеного у відповідності до п.9.1а призначається президентом з урахуванням рекомендацій радіоаматорів регіону. Порядок його ротації прописується у „Положенні про відокремлений підрозділ”.

9.4. Діяльність створеного відокремленого підрозділу забезпечується шляхом розробки його керівником та затвердження президентом ЛРУ „Положення про відокремлений підрозділ”. Положення розробляється та затверджується протягом одного кварталу.

9.6. Виконком ЛРУ здiйснює контроль за діяльністю, створених ЛРУ, відокремлених підрозділів.

Розділ 10. Ревізійна комісія ЛРУ.

1. Ревизионная комиссия ЛРУ является самостоятельным органом и избирается конференцией одновременно с руководящими органами на тот же срок полномочий.

Председатель комиссии и члены комисии избираются на конференции в количестве 5—и человек.

2. В своей деятельности ревизионная комиссия руководствуется действующим законодательством Украины, Уставом ЛРУ и регламентом ревизионной комисии, подотчётна конференции ЛРУ.

3. Ревизионная комиссия ЛРУ осуществляет контроль за:

- требований Устава организации;

-исполнением выборными руководящими органами всех уровней, должностными лицами решений, Законодательства Украины, постановлений, программ и т.д., принимаемых конференцией, своих собственных решений;

-соблюдением полноты и своевременной уплаты членских взносов, установленных отчислений от них вышестоящим органам;

- исполнением бюджета организации на всех уровнях, правильностью расходования финансовых средств и использования имущества, материальных ценностей, находящихся на балансе организации;

- соответствие Уставу организации и действующему законодательству финансово- хозяйственной деятельности руководящих органов, должностных лиц, а также коммерческой и иной предпринимательской деятельности субъектами, учредителями которых является ЛРУ;

- правильностью ведения делопроизводства;

-своевременностью и качеством рассмотрения должностными лицами, руководящими органами обращений, жалоб и заявлений радиолюбителей - членов ЛРУ

4. Решения комиссии обязательны для исполнения руководящими органами и должностными лицами ЛРУ.

На требование ревкомисии руководящий орган или должностное лицо обязаны в установленный законом срок созвать заседание руководящего органа, чьи действия или решения опротестованы для заслушивания доклада или сообщения ревизионной комиссии.

5. Члены ревизионной комиссии участвуют в заседаниях руководящих органов с правом совещательного голоса.

6. Ревизионная комиссия осуществляет свою работу по плану, согласованному с руководителем ЛРУ. Внеплановые проверки могут осуществляться в случае необходимости.

7. Якщо порушення, виявлене ревкомісією не буде усунуте протягом терміну визначеного чинним законодавством, ревком має право для забезпечення інтересов громади звернутися до правоохоронних органів.

Розділ 10. Порядок внесення змін до Статуту ЛРУ

10.1. Рішення про внесення змін до статуту організації приймає виключно конференція ЛРУ.

10.2. Для розробки проекту змін конференцією створюється робоча група.

10.3. Протягом визначеного конференцією терміну робоча група отримує та опрацьовує пропозиції членів ЛРУ, залучає фахівців і готує текст проекту змін до статуту.

10.4. Проект змін до статуту, не пізніше як за місяць до його прийняття конференцією, оприлюднюється в засобах масової інформації для ознайомлення з ним членів організації.

10.5. Подальша реєстрація прийнятих конференцією змін до статуту ЛРУ проводиться у відповідності до діючого законодавства України.

10.6. Зміни та доповнення в Статут ЛРУ вступають в силу з моменту їх державної реєстрації.

Розділ 11. Порядок саморозпуску або реорганізації ЛРУ.

11.1. Припинення діяльності ЛРУ проводиться у формі реорганізації або ліквідації згідно з рішенням Конференції ЛРУ (рішення про ліквідацію приймається більшістю у ½ голосів учасників Конференции) або на підставі рішення суду, у випадках передбачених чинним законодавством України.

11.2. У разі ліквідації ЛРУ, майно передається правонаступнику, якщо правонаступника немає, майно реалізується в установленому законом порядку.

11.3. Ліквідація ЛРУ проводиться Ліквідаційною комісією, яка призначається Конференцією або судом. З моменту створення Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами ЛРУ.

Ліквідаційна комісія оцінює наявність майна, знаходить дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження Конференції.

11.4. У разі ліквідації ЛРУ, його активи повинні бути передані іншому неприбутковому громадському Об'єднанню відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, в порядку, визначеному законодавством України.

ЛРУ вважається реорганізованою або ліквідованою з моменту виключення з державного реєстру